Od 12.12.2017 r. zmiana ceny za wodę i ścieki

W dniu 27 listopada 2017 r. ogłoszona została nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków […], która zmienia procedurę zatwierdzania taryf za wodę i ścieki.

Do tej pory taryfy zatwierdzała rada gminy w drodze uchwały, natomiast po nowelizacji kompetencje do zatwierdzania taryf przejmie od gmin organ regulacyjny - dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich.

Regulator będzie działać w "Wodach Polskich" przy jedenastu Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej na wzór URE (Urzędu Regulacji Energetyki). 

Znowelizowana ustawa określa przepisy dla toczących się postępowań o zatwierdzenie taryf w okresie przejściowym.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK sp. z o.o. w dniu 20.10.2017 r., złożyło wniosek taryfowy na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Zaproponowane ceny wynoszą: 3,86 zł netto za 1m3 wody (brutto: 4,17 zł/ m3) i 4,84 zł netto za 1m3 ścieków (brutto: 5,23 zł/m3). Oznacza to podwyżkę 1,5% i 1 % w stosunku do obecnych cen.  

Rada Miasta Starogard Gdański na sesji w dniu 29.11. br. nie podjęła uchwały w przedmiocie zatwierdzenia taryf.

Zgodnie z brzmieniem nowej ustawy, jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia taryf na 2018 r. w terminie 45 od dnia złożenia wniosku oraz nie upłynie termin 70 dni liczony od dnia złożenia wniosku, to taryfy zweryfikowane wchodzą w życie z dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy i będą obowiązywać przez 180 dni.

W tej sytuacji nowe taryfy wchodzą w życie od dnia 12.12.2017 r. i będą obowiązywać przez 180 dni, tj. do dnia 09.06.2018 r.

Najpóźniej do dnia 11.03.2018 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WIK musi złożyć do organu regulacyjnego nowy wniosek taryfowy.

Kolejne taryfy obowiązywać będą przez okres 3 lat.

Ta strona używa plików cookies

Tutaj można uzyskać więcej informacji na ich temat oraz naszej Polityki prywatności-

Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na instalację i używanie