Procedura podpisania umowy

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  ( t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 328 ze zmianami).

Zawieranie umów

Nowe przyłącze

     Warunki jakie należy spełnić:

 • Przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne zostało wykonane zgodnie z przepisami prawa oraz warunkami technicznymi i uzgodnieniami
 • Przyłącze zostało odebrane przez PWiK STAR-WiK Sp. z o.o.
 • Podmiot ubiegający się o zawarcie umowy posiada tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością)
Druki do pobrania:  
Wniosek o zawarcie umowy 
Oświadczenie o celu poboru wody
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

 

Istniejące przyłącze (przepisanie i zmiana warunków umowy) 

      Przepisania umowy dokonuje się na skutek zmiany:

 • klienta
 • nazwy firmy
 • formy organizacyjnej

      Dokumenty wymagane do przepisania umowy:

 • Klienci indywidualni:
  • wniosek o zawarcie umowy
  • akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością
  • protokół zdawczo-odbiorczy za stanem wodomierza podpisany przez obie strony
 • Wspólnoty Mieszkaniowe:
  • wniosek o zawarcie umowy
  • protokół powołania składu zarządu wspólnoty
  • protokół zdawczo-odbiorczy za stanem wodomierza podpisany przez obie strony
  • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
 • Podmioty prowadzące działalność gospodarczą:
  • wniosek o zawarcie umowy
  • akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością
  • protokół zdawczo-odbiorczy za stanem wodomierza podpisany przez obie strony
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z KRS
  • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
Druki do pobrania:  
Wniosek o zawarcie umowy 
Protokół zdawczo-odbiorczy za stanem wodomierza
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

 

Rozwiązanie umowy

 • Umowa może być rozwiązana:
  • z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia
  • za porozumieniem stron
 • Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej
 • Usługobiorca obowiązany jest do zapłaty należności za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo za okres obowiązywania umowy
 • Rozwiązanie umowy skutkuje zaprzestaniem dostawy wody i/lub odbioru ścieków.
Druki do pobrania:  
Wniosek o rozwiązanie  umowy 
Protokół zdawczo-odbiorczy stanu wodomierza

 

Ta strona używa plików cookies

Tutaj można uzyskać więcej informacji na ich temat oraz naszej Polityki prywatności-

Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na instalację i używanie