Informujemy, że w trakcie obecnie trwającego remontu ul. Chojnickiej, mogą wysterować okresowe przerwy w dostawie wody do końca czerwca.

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za lata 2023 i 2024

OGŁOSZENIE

„Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „STAR-WiK” Sp. z o.o. ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański (dalej jako: „Spółka”) zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert

na badanie sprawozdania finansowego za lata 2023 i 2024

 1. Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Spółki za lata 2023 i 2024, sporządzonych według stanu na dzień 31 grudnia, każdego roku, a także sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe za badany rok jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120).
 2. Oczekiwania wobec biegłego rewidenta - gotowość do spotkań z Radą Nadzorczą przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego.
 3. Planowany termin zakończenia badania

– za 2023 r. do 30 marca 2024 r.

– za 2024 r. do 30 marca 2025 r.

 1. Oferta powinna zawierać:
 2. a) informacje o oferencie: firma i siedziba oferenta, forma i zakres działalności, w tym liczba zatrudnionych rewidentów, wpis do rejestru biegłych rewidentów, wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, skład zespołu realizującego badanie;
 3. b) cenę netto i brutto za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego, sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania oraz warunki płatności (Cena winna obejmować wszystkie koszty ponoszone przez biegłego rewidenta związanie z przeprowadzonym badaniem w tym m.in. koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia rewidenta);
 4. c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS;
 5. d) zaświadczenie o numerze klasyfikacyjnym REGON;
 6. e) zaświadczenie o NIP;
 7. f) zaświadczenie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
 8. g) certyfikat potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego;
 9. h) wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat, w tym podmiotów z branży, w której działa Spółka.

 

Termin i miejsce złożenia oferty:

 1. Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem firmy oferenta oraz dopiskiem „Badanie sprawozdania finansowego za lata 2023 i 2024” w terminie do godz. 15:0015.10.2023 r. do godz. 14.00 pod adresem:
 2. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański.
 3. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
 4. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta nastąpi w terminie do 31 października 2023 r.

Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji przedstawionych warunków współpracy.
 2. Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Złożenie zapytania, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).
 3. Wykonawca przeniesie na Spółkę całość autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji zamówienia, bez żadnych ograniczeń czasowych i  terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).