Informujemy, że w trakcie obecnie trwającego remontu ul. Chojnickiej, mogą wysterować okresowe przerwy w dostawie wody do końca czerwca.

RODO w STAR-WiK

INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH
PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI STAR-WiK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim

 

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Spółka z o.o.; Lubichowska 128 83-200 Starogard Gdański (dalej STAR-WiK).

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Spółka  z o.o.; Lubichowska 128 83-200 Starogard Gdański,  znajdują się pod adresem mailowym:

Piotr Szumko
iodo@star-wik.pl

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STAR-WiK

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • umożliwienie zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • wypełnienie obowiązków prawnych (art. 6 ust.1 lit. c) RODO),
 • ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obrona lub ochrona roszczeń lub praw związanych
  z wykonywaniem umowy, stanowiących nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f) RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji  STAR-WiK Spółka z o.o. do czasu ich wypełnienia.

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ STAR-WiK

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:

 • art. 6 ust.1 lit. b) RODO: ?przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy?,
 • art. 6 ust.1 lit. c) RODO: ?przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze?, w tym w szczególności do:
  • wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  • wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych,
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji,
  • wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa

oraz

 • art. 6 ust.1 lit. f) RODO: ?przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem?.

Prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej oznaczają w szczególności:

 • realizację działań reklamacyjnych i podatkowo-rachunkowych,
 • ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy.

 

POWIERZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:

 • podmiotom, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, w szczególności dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • operatorom pocztowym i firmom kurierskim, bankom, urzędom skarbowym, organom samorządu terytorialnego, organom właściwym w sprawach gospodarowania wodami, właściwym organom regulacyjnym w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
 • w uzasadnionym przypadku mogą to być firmy windykacyjne, właściciel i współwłaściciele nieruchomości.

 

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ODNIESIENIU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Posiadają Państwo prawo żądania od administratora:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich otrzymania (art.15 RODO);
 • sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO);
 • usunięcia swoich danych osobowych (art.17 RODO);
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art.18 RODO);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art.21 RODO);
 • przeniesienia swoich danych osobowych (art.20 RODO).

Jednocześnie przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

KONIECZNOŚĆ PODANIA DANYCH DO ZAWARCIA UMOWY z STAR-WiK

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej  jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

ZASADY PRZESTRZEGANIA RODO W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Załącznik nr 1 oświadczenie kandydata do pracy w zakresie przetwarzania danych

Załącznik nr 2 klauzula_obowiązek informacyjny dla kandydatów o pracę

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
STAR - WiK Spółka z o.o.
ul. Lubichowska 128
83-200 Starogard Gdański

tel. (+4858) 562 81 90
fax. (+4858) 710 75 78
e-mail: sekretariat@star-wik.pl