Informujemy, że w trakcie obecnie trwającego remontu ul. Chojnickiej, mogą wysterować okresowe przerwy w dostawie wody do końca czerwca.

Kilka słów o nas

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. działalność jako samodzielny podmiot gospodarczy rozpoczęło od dnia 2 listopada 1991 r. na podstawie decyzji Zarządu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim.

Rolą Przedsiębiorstwa jest prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i części terenów gminnych Starogardu Gdańskiego. 

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest wydobycie, uzdatnianie i dystrybucja wody do odbiorców oraz gospodarka ściekami.

Przedsiębiorstwo STAR-WiK prowadzi racjonalną gospodarkę w zakresie utrzymania, modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.

Do głównych zadań przedsiębiorstwa należy:

  • zaopatrzenie mieszkańców i podmiotów gospodarczych w wodę,
  • przyjmowanie i oczyszczanie ścieków, 
  • eksploatacja i konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków i ujęć studni głębinowych oraz urządzeń z nimi związanych,
  • rozbudowa istniejącej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
  • edukacja ekologiczna.

Staramy się być odpowiedzialni społecznie (CSR)

Inicjujemy i wspieramy działania z zakresu CSR (Corporate Social Responsibility), czyli koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Nasze przedsięwzięcia uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.