Informujemy, że w trakcie obecnie trwającego remontu ul. Chojnickiej, mogą wysterować okresowe przerwy w dostawie wody do końca czerwca.

Procedura podpisania umowy

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług ? Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 328 ze zmianami).

Zawieranie umów

Nowe przyłącze

Warunki, jakie należy spełnić:

 • przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne zostało wykonane zgodnie z przepisami prawa oraz warunkami technicznymi i uzgodnieniami
 • przyłącze zostało odebrane przez PWiK STAR-WiK Sp. z o.o.
 • podmiot ubiegający się o zawarcie umowy posiada tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością)

 

Druki do pobrania:

Wniosek o zawarcie umowy

Oświadczenie o celu poboru wody

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

Istniejące przyłącze (przepisanie i zmiana warunków umowy) 

Przepisania umowy dokonuje się na skutek zmiany:

 • klienta
 • nazwy firmy
 • formy organizacyjnej

 

Dokumenty wymagane do przepisania umowy:

 • klienci indywidualni:
  • wniosek o zawarcie umowy
  • akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością
  • protokół zdawczo-odbiorczy za stanem wodomierza podpisany przez obie strony
 • Wspólnoty Mieszkaniowe:
  • wniosek o zawarcie umowy
  • protokół powołania składu zarządu wspólnoty
  • protokół zdawczo-odbiorczy za stanem wodomierza podpisany przez obie strony
  • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą:
  • wniosek o zawarcie umowy
  • akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością
  • protokół zdawczo-odbiorczy za stanem wodomierza podpisany przez obie strony
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z KRS
  • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

 

Druki do pobrania:

Wniosek o zawarcie umowy

Protokół zdawczo-odbiorczy za stanem wodomierza

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

Rozwiązanie umowy

 • Umowa może być rozwiązana:
  • z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia
  • za porozumieniem stron
 • Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej
 • Usługobiorca obowiązany jest do zapłaty należności za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo za okres obowiązywania umowy
 • Rozwiązanie umowy skutkuje zaprzestaniem dostawy wody i/lub odbioru ścieków.

 

Druki do pobrania:

Wniosek o rozwiązanie umowy

Protokół zdawczo-odbiorczy stanu wodomierza