Informujemy, że w trakcie obecnie trwającego remontu ul. Chojnickiej, mogą wysterować okresowe przerwy w dostawie wody do końca czerwca.

Procedura przyłączenia do sieci wod-kan

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR?WiK Spółka z o.o.
83?200 Starogard Gdański, ul. Lubichowska 128 
tel. 58 562 81 91

Procedura postępowania w celu doprowadzenia i korzystania z miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

 1. W Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci wod-kan. Można tego dokonać osobiście, pocztą lub za pośrednictwem poczty e-mail: bok@star-wik.pl Formularze wniosku można pobrać na dole strony (załączniki), otrzymać w Biurze Obsługi Klienta lub w Dziale Technicznym. Do wniosku należy dołączyć kserokopię mapki sytuacyjno-wysokościowej danego terenu oraz wypis i wyrys z rejestru gruntów.
 2. Warunki techniczne oraz mapa do celów projektowych w skali 1:500 stanowią podstawę do wykonania dokumentacji projektowej. Opracowanie dokumentacji należy zlecić wybranemu przez siebie projektantowi. Dokumentacja winna być wykonana przez osobę posiadającą  uprawnienia do projektowania.
 3. Dokumentację  należy uzgodnić:                
  • w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 w zakresie lokalizacji i kolizji,
  • w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji: STAR?WiK ul. Lubichowska 128 w zakresie rozwiązań  projektowych.
 4. Na wykonanie  robót w terenie nie należącym do inwestora należy uzyskać zgodę jego właściciela. Jeżeli roboty będą prowadzone w pasie drogowym konieczne jest opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia.
 5. Dokonać zgłoszenia zamiaru wykonania inwestycji w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego.
 6. Wykonawcą przyłączy wod-kan może być tylko przedsiębiorstwo branżowe lub firma koncesjonowana w zakresie instalacji wod-kan.
 7. O terminie odbioru technicznego sieci i przyłącza wodociągowego należy powiadomić pisemnie lub telefonicznie Dział Techniczny pod nr tel. 58 56 014 73, na dwa dni przed terminem odbioru. 
 8. O terminie odbioru technicznego sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej należy powiadomić pisemnie lub telefonicznie Wydział Gospodarki Ściekami pod nr tel. 58 56 252 73 na dwa dni przed terminem odbioru.
 9. Odbiór techniczny winien być wykonany w otwartym wykopie. Odbiory techniczne są płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem PWiK STAR?WiK Spółka z o.o.
 10. Protokół odbioru końcowego spisany zostanie po przedstawieniu:
  •  protokołu odbioru technicznego robót zanikowych, 
  • pozytywnych wyników badania wody (dotyczy sieci wodociągowej), 
  • powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz ze współrzędnymi geodezyjnymi.
 11. W przypadku nie dopełnienia powyższych warunków pobór wody (lub) zrzutu ścieków traktowany będzie jako nielegalny i PWiK STAR?WiK w Starogardzie Gd. zastosuje karę pieniężną z jednoczesnym odcięciem dopływu wody i (lub) odcięciem zrzutu ścieków.
 12. Po spełnieniu w/w formalności użytkownik powinien podpisać umowę na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z PWiK STAR?WiK Starogardzie Gd., w Dziale Obsługi Klienta.
 13. Po podpisaniu umowy zostanie zamontowany wodomierz.

 

Załączniki:

Wniosek o wydanie warunków technicznych

Zlecenie uzgodnienia dokumentacji technicznej

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych

Zlecenie dokonania odbioru technicznego