Informujemy, że w trakcie obecnie trwającego remontu ul. Chojnickiej, mogą wysterować okresowe przerwy w dostawie wody do końca czerwca.

Działalność

Działalność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji STAR?WiK Sp. z o.o. jako samodzielnego podmiotu gospodarczego, rozpoczęła się od dnia 2 listopada 1991r., na podstawie decyzji Zarządu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR?WiK Sp. z o.o. prowadzi  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i części terenów gminnych Starogardu Gdańskiego. 

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa zgodnie z jego statutem jest wydobycie, uzdatnianie i dystrybucja wody odbiorcom oraz gospodarka ściekami.

Przedsiębiorstwo STAR?WiK prowadzi racjonalną gospodarkę w zakresie utrzymania, modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodociągowo ? kanalizacyjnej.

 

Do głównych zadań przedsiębiorstwa należy:

  • zaopatrzenie mieszkańców i podmiotów gospodarczych w wodę,
  • przyjmowanie i oczyszczanie ścieków, 
  • eksploatacja i konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków i ujęć studni głębinowych oraz urządzeń z nimi związanych,
  • rozbudowa istniejącej sieci wodociągowo ? kanalizacyjnej.

Przejdź do sekcji