21.02. na skutek awarii mieszkańcy Łapiszewa, Okola i okolic będą pozbawieni wody w godzinach 15:30 - 19:00. Za utrudnienia przepraszamy!

Światowy Dzień Wody 2020

Światowy Dzień Wody 2020, 22 marca,

Wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie.
Światowy Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować.

World Water Day został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 roku, a inicjatywa powołania takiego święta pojawiła się ponad pół roku wcześniej na konferencji Szczyt Ziemi 1992, która odbywała się w Rio de Janeiro w ramach Agendy 21. I tak, Światowy Dzień Wody odbywa się co roku w dniu 22 marca w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

Tegoroczne hasło dotyczy wody w kontekście zmian klimatu oraz tego, jak oba tematy są ze sobą nierozerwalnie związane. Dostosowanie się do skutków zmian klimatu związanych z wodą ochroni zdrowie i życie na Ziemi, a bardziej wydajne korzystanie z wody ograniczy emisję gazów cieplarnianych.

Problemy światowych zasobów wody są przedmiotem uwagi jednego z największych programów naukowych UNESCO ? Międzynarodowego Programu Hydrologicznego (IHP), którego celem jest m.in. dokonywanie oceny stanu ekosystemów i zbiorników wodnych, a także dystrybucji i wykorzystania zasobów wody pitnej, jak również poprawa zarządzania nimi w rejonach, w których występuje niedobór wody.

Stały dostęp do wody pitnej jest podstawową potrzebą każdego człowieka i warunkiem zachowania zdrowia. Tymczasem światowe zasoby wody kurczą się w wyniku globalnego ocieplenia, rozwoju przemysłowego i zanieczyszczeń. Szacuje się, że ok. 10% populacji nie ma dostępu do wody pitnej. Szczególnie trudna sytuacja panuje w regionie Afryki Subsaharyjskiej. Dane wskazują też na ogromne dysproporcje w dostępie do wody pośród osób z najwyższymi dochodami i tych najuboższych. Kluczowa jest również jakość wody. W wielu regionach o słabo rozwiniętej kanalizacji dochodzi do zanieczyszczenia wody pitnej bakterią E. coli. Ponad 700 dzieci poniżej piątego roku życia umiera każdego dnia z powodu biegunki związanej z zanieczyszczoną wodą i złymi warunkami sanitarnymi. Ok. 159 milionów ludzi pobiera wodę pitną z wód powierzchniowych, takich jak stawy i strumienie. Ok. 4 miliardów ludzi ? prawie dwie trzecie ludności świata ? doświadcza poważnego niedoboru wody przez co najmniej jeden miesiąc w roku. 700 milionów ludzi na całym świecie może zostać przesiedlonych przez znaczny niedobór wody do 2030 roku. W wielu regionach świata za gromadzenie wody odpowiedzialne są kobiety i dziewczynki, które muszą przemierzać codziennie wiele kilometrów w tym celu.

Wielu mieszkańców naszego kraju może sądzić, że problem braku wody, nas, mieszkańców rejonu Polski nie dotyczy. Jest, to jednak mylne twierdzenie. Być może, nie odczuliśmy jeszcze bezpośrednio zmniejszania się zasobów wody, jednak słowo ?susza? pojawia się w potocznym języku coraz częściej. Polska posiada najmniejsze naturalne zasoby wodne z wszystkich krajów Europy. Wciąż mamy w naszym kraju miejscowości i regiony, w których dostęp do wody pitnej jest utrudniony. Obniża się poziom wód gruntowych. Dodatkowo zmieniający się klimat charakteryzuje się brakiem dostatecznej ilości opadów. Cierpi na tym m.in.: sadownictwo, rolnictwo, transport, turystyka, a pośrednio, wszystkie powiązane z nimi dziedziny życia.

Pojawia się w związku z tym potrzeba bardzo świadomego gromadzenia wody opadowej - deszczówki. Z jednej strony, to zadanie na poziomie wielkich inwestycji krajowych, a z drugiej, sprawa wymagająca dobrej woli i działania w gospodarstwach, domach jednorodzinnych. Wodę należy nie tylko gromadzić, ale i oszczędzać. Oszczędzanie wody powinno być naturalnym działaniem w zwykłych gospodarstwach domowych.

Wodę należy chronić, nie wolno jej marnować, zatruwać ściekami, które nie trafiają, tak jak powinny, do kanalizacji. Niedopuszczalne jest zaśmiecanie rzek, jezior, zbiorników wodnych, kanalizacji śmieciami oraz odpadami.

Nie możemy sobie pozwolić na czekanie aż zabraknie nam wody. Każdy z nas ma do odegrania pewną rolę.